sherpa sewa kendra
सदस्यता
 शेर्पा सेवा केन्द्रको सदस्य हुन इच्छुक शेर्पा महानुभवहरुले यस वेभसाईटबाट फराम डाउनलोढ गरेर भरी शेर्पा सेवा केन्द्रको इमेल ठेगानामा आफ्नो पासर्पोट साईजको फोटो सहित पठाउँनु सक्नुहुनेछ विशेष गरी विदेशमा रहनुहुने इच्छुक शेर्पा महानुभावहरुको सुविधाको लागी अनलाईन फाराम व्यवस्था गरेको हो शेर्पा सेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने सदस्यता सदस्यता बापत पाउँने सुविधाहरु निम्न वमोजिम हुने

      शेर्पा सेवा केन्द्रले जम्मा तीन प्रकारका सदस्यता वितरण गर्दछ

 ) संरक्षक सदस्य

 शेर्पा सेवा केन्दलाई कम्तीमा एक लाख पचास हजार रुपैया सम्म आर्थिक सहयोग गर्नेहरुलाई केन्द्रको संरक्षक सदस्य दिइन्छ संरक्षक सदस्यहरुलाई  शेर्पा सेवा केन्दले सदस्यता लिएको महिना पछि लागु हुने गरी निम्न सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान गरिने

मुल गुम्बा भाडामा छुट

शुभ कार्य तथा धार्मिक कार्य गर्नको लागि संरक्षक सदस्यले शेर्पा सेवा केन्दको हल बुकिङ गर्न परेमा  हलको रु ३०००।अक्षरुपी रु तीन हजार प्रतिदिन लाग्ने माथिल्लो तल्ला प्रयोग गर्नेलाई थप रु २०००।लाग्ने

अण्डर ग्रउण्ड भवनमा छुट

 शुभ कार्य तथा धार्मिक कार्य गर्नको लागि संरक्षक सदस्यले शेर्पा सेवा केन्दको अण्डर ग्रउण्डको पार्टी हल बुकिङ गर्न परेमा रु ५०००।अक्षरुपी रु पाँच हजार प्रतिदिन लाग्ने

नविकरण गर्न नपर्ने

 संरक्षक सदस्यहरुले आफ्नो सदस्यता प्रत्येक बर्ष नविकरण गरिरहनु पर्ने छैन

भोटको अधिकार

शेर्पा सेवा केन्द्रको संरक्षक सदस्यहरु बार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको सदस्य हुने भएकोले शेर्पा सेवा केन्द्रको वार्षिक बजेट विकस योजना पारित गर्न नयाँ कार्य समितीको निर्वाचनमा भोट दिन पाईने

फोटो

संरक्षक सदस्यहरुलाई  नाम, स्थायी ठेगाना विवरण सहितको रङ्गिन फोटो काठको फ्रममा राखी शेर्पा सेवा केन्द्रको अण्डर ग्रउण्ड हलमा रखिने साथै यस वेभसाईटमा पनि राखिने

लकेट

 संरक्षक सदस्यहरुलाई मानको लागि ताइवानमा बनाईएको धातुको लकेट एक थान निशुल्क प्रदान गरिन्छ सो लकेट हराएमा पुनः रु एक हजार तिरी प्राप्त गर्न सकिन्छ

पाल भाडामा सहुलियत

 शेर्पा सेवा केन्द्रको ठुलो पाल प्रयोग गर्नु परेमा संरक्षक सदस्यलाई छुट सहित रु४०००।लाग्ने

हाल शेर्पा सेवा केन्द्रको संरक्षक सदस्यहरु निम्नप्रकार छन

 ) आजीवन सदस्य

 शेर्पा सेवा केन्दलाई कम्तीमा  पचहत्तर हजार रुपैया सम्म आर्थिक सहयोग गर्नेहरुलाई केन्द्रको आजीवन सदस्य दिइन्छ आजीवन सदस्यहरुलाई  शेर्पा सेवा केन्दले सदस्यता लिएको महिना पछि लागु हुने गरी निम्न सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान गरिने

मुल गुम्बा भाडामा छुट

 शुभ कार्य तथा धार्मिक कार्य गर्नको लागि आजीवन सदस्यले शेर्पा सेवा केन्दको हल बुकिङ गर्न परेमा  हलको रु ,०००।अक्षरुपी रु पाँच हजार प्रतिदिन लाग्ने माथिल्लो तल्ला प्रयोग गर्नेलाई थप रु २०००।लाग्ने

अण्डर ग्रउण्ड भवनमा छुट

 शुभ कार्य तथा धार्मिक कार्य गर्नको लागि आजीवन सदस्यले शेर्पा सेवा केन्दको अण्डर ग्रउण्डको पार्टी हल बुकिङ गर्न परेमा रु १०,०००।अक्षरुपी रु दश हजार प्रतिदिन लाग्ने

नविकरण गर्न नपर्ने

 आजीवन सदस्यहरुले आफ्नो सदस्यता प्रत्येक बर्ष नविकरण गरिरहनु पर्ने छैन

भोटको अधिकार

शेर्पा सेवा केन्द्रको आजीवन सदस्यहरु बार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको सदस्य हुने भएकोले शेर्पा सेवा केन्द्रको वार्षिक बजेट विकस योजना पारित गर्न नयाँ कार्य समितीको निर्वाचनमा भोट दिन पाईने

फोटो

 आजीवन सदस्यहरुलाई  नाम, स्थायी ठेगाना विवरण सहितको रङ्गिन फोटो काठको फ्रेममा राखी शेर्पा सेवा केन्द्रको अण्डर ग्रउण्ड हलमा रखिने साथै हाम्रो यस वेभसाईमा पनि राखिने

लकेट

आजीवन सदस्यहरुलाई मानको लागि ताइवानमा बनाईएको धातुको लकेट एक थान निशुल्क प्रदान गरिन्छ सो लकेट हराएमा पुनः रु एक हजार तिरी प्राप्त गर्न सकिन्छ

पाल भाडामा सहुलियत

शेर्पा सेवा केन्द्रको ठुलो पाल प्रयोग गर्नु परेमा आजीवन सदस्यलाई छुट सहित रु४,२५०।लाग्ने

 हाल शेर्पा सेवा केन्द्रको आजीवन सदस्यहरु निम्नप्रकार छन

 ) साधरण सदस्य

 शेर्पा सेवा केन्दलाई एक पटकको लागि दर्ता शुल्क दश हजार वार्षिक नविकरण शुल्क रु ,०००।तिर्नेलाई साधरण सदस्य दिईन्छ साधरण सदस्यहरुलाई  शेर्पा सेवा केन्दले सदस्यता लिएको महिना पछि लागु हुने गरी निम्न सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान गरिने

मुल गुम्बा भाडामा छुट

शुभ कार्य तथा धार्मिक कार्य गर्नको लागि साधरण सदस्यले शेर्पा सेवा केन्दको हल बुकिङ गर्न परेमा  हलको रु ७०००।अक्षरुपी रु सात हजार प्रतिदिन लाग्ने माथिल्लो तल्ला प्रयोग गर्नेलाई थप रु २०००।लाग्ने

अण्डर ग्रउण्ड भवनमा छुट

 शुभ कार्य तथा धार्मिक कार्य गर्नको लागि साधरण सदस्यले शेर्पा सेवा केन्दको अण्डर ग्रउण्डको पार्टी हल बुकिङ गर्न परेमा रु १५,०००।अक्षरुपी रु पन्ध्र हजार प्रतिदिन लाग्ने

नविकरण गर्न नपर्ने

साधरण सदस्यहरुले आफ्नो सदस्यता प्रत्येक बर्ष रु १०००।तिरी नविकरण गर्नु पर्नेछ

भोटको अधिकार

शेर्पा सेवा केन्द्रको साधरण सदस्यहरु अधिवेशनको सदस्य हुने भएकोले शेर्पा सेवा केन्द्रको नयाँ कार्य समितीको निर्वाचनमा भोट दिन पाईने

पाल भाडामा सहुलियत

 शेर्पा सेवा केन्द्रको ठुलो पाल प्रयोग गर्नु परेमा आजीवन सदस्यलाई छुट सहित रु ४५००।लाग्ने