sherpa sewa kendra
सम्पर्क
बौद्ध,टुसाल काठमाडौँ
फोन न. ४४८०५२९  ४४९७७४०
www.sherpasewakendra.com
इमेल ठेगाना.info@sherpasewakendra.com