sherpa sewa kendra
२१४२ श्यीङ मो लुक् लो लोसारको हार्दिक शुभकामण तथा निमन्त्रणा
२१४२ श्यीङ मो लुक् लो लोसारको हार्दिक शुभकामण तथा निमन्त्रणा